No Picture
ข่าวทั่วไป

เรียนรู้ ประวัติเซอร์เอลตัน จอห์น ผ่าน Rocketman และบทเพลง Candle in the Wind

25 มีนาคม คือวันครบรอบวันเกิด เซอร์เอลตัน จอห์น โดย ณ ปีนี้ ปี 2022 เซอร์เอลตัน จอห์น มีอายุครบ 75 ปีแล้ว มาเรียนรู้ ประวัติ เซอร์ เอลตัน จอห์น ผ่านหนัง Rocketman และบทเพลง Candle in the Wind ในปี 1997 ซึ่งมันได้กลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลก ที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงอยู่บ่อยๆ 25 มีนาคม คือวันครบรอบวันเกิดของเซอร์เอลตัน จอห์น […]